MD126 Slimline süýşýän gapy: MEDO, Elegance inçe süýşýän gapylarda täzelik bilen duşuşýar

Binagärlik ajaýyplygynyň iň ýokary nokadyny açmak: Biziň inçe süýşýän gapymyz

MEDO-da önümlerimiziň hataryna öwrülişik goşmaçasy - Slimline süýşýän gapy girizmek bilen buýsanýarys.Estetikanyň we işlemegiň ajaýyp garyndysy bilen üns bilen ýasalan bu gapy, alýumin penjire we gapy önümçiligi dünýäsinde täze standartlary kesgitleýär.Geliň, “Slimline Sliding Door” -y häzirki zaman binagärliginde oýun çalşýan çylşyrymly jikme-jikliklere we ajaýyp aýratynlyklara göz aýlalyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp girelgäni we wagtlaýyn görnüşi üpjün edýän iň oňat elde ýasalan alýuminiý gapylaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.Döwrebap ýa-da has bezegli bir zady isleseňiz, ähli isleglere laýyk dizaýn edýäris.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (4)
Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda täzelik bilen duşuşýan MEDO-01 (5)

Haryt maglumatlary

1. Iň ýokary agram we ölçegler:

“Slimline Sliding Gapymyz” her panelde iň ýokary agramy 800 kg bolup, öz kategoriýasynda agyr agram çempiony bolýar.Ini 2500mm çenli we beýikligi 5000 mm-e ýetýän bu gapy binagärler we jaý eýeleri üçin çäksiz mümkinçilikleri açýar.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda täzelik bilen duşuşýan MEDO-01 (6)

2. Aýnanyň galyňlygy:

32 mm aýna galyňlygy diňe bir gapynyň görmegeýligini ýokarlandyrman, eýsem berkligini we uzak ömrüni hem üpjün edýär.Döwrebap aýna tehnologiýamyz bilen nepislik we berk gurluşyk arasynda ajaýyp deňagramlylygy başdan geçiriň.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (7)

3. Çäklendirilmedik ýollar:

Sazlama azatlygy siziň eliňizde.“Slimline Sliding Door”, aýratyn zerurlyklaryňyza görä 1, 2, 3, 4, 5 ... ýollary saýlamaga mümkinçilik berýän çäksiz ýollary hödürleýär.Spaceeriňiziň gapysyny düzüň we dizaýnda deňsiz-taýsyz çeýeligi lezzet alyň.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (8)

4. Has agyr paneller üçin gaty poslamaýan demir demir:

400 kg-dan ýokary paneller üçin, goşmaça goldaw we durnuklylyk gatlagyny üpjün edip, poslamaýan polatdan ýasalan demirýoly birleşdirdik.Siziň rahatlygyňyz birinji orunda durýar we in engineeringenerçiligimiz, agyr süýşýän gapyňyzyň üznüksiz işlemegini üpjün edýär.

5. Panoramiki görnüşler üçin 26.5mm baglanyşyk:

“Slimline Sliding Door” -yň ultra-inçe 26.5mm birleşmesi bilen daşarky dünýäni başdan geçiriň.Bu aýratynlyk, içerki we açyk giňişlikleriň arasyndaky çyzyklary bulaşdyryp, päsgelçiliksiz gözellik atmosferasyny döredip, panoramiki görnüşlere mümkinçilik berýär.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (9)

Aýratyn aýratynlyklar

1. Gizlenen kirpik we gizlin zeýkeş:

Estetika we işlemäge bolan ygrarlylygymyz daşardan has giňdir.Gizlenen kirpik we gizlin drena system ulgamy, suwy netijeli dolandyrmagy üpjün etmek bilen, Slimline süýşýän gapynyň ýumşak görnüşini ýokarlandyrýar.

MEDO, “Elegance” inçe süýşýän gapylarda täzelik bilen duşuşýan ýerinde-01 (10)

2. Goşmaça esbaplar:

Geýim asýanlar we goltuklar ýaly goşmaça esbaplar bilen ýeriňizi şahsylaşdyryň.Gündelik durmuşyňyza rahatlyk goşup, ýaşaýyş durmuşyňyza laýyk süýşýän gapyňyzyň işleýşini ýokarlandyryň.

3. Köp nokatly gulplama ulgamy:

Howpsuzlyk ýarym awtomatiki gulplama ulgamymyz bilen amatlylyga laýyk gelýär.Slimline süýşýän gapynyň dizaýnyna bökdençsiz birleşdirilen ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen gelýän rahatlykdan lezzet alyň.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (11)
Elegance, Slimline süýşýän gapylarda täzeliklere gabat gelýän MEDO-01 (12)

4. Durnuklyk üçin goşa ýollar:

Durnuklyk, Slimline süýşýän gapymyzyň alamaty.Paneleke paneller üçin goşa ýollaryň goşulmagy, wagt synagyndan geçýän gapy döredip, durnukly, tekiz we çydamly süýşmek tejribesini üpjün edýär.

5. -okary aç-açanlyk SS uçuş ekrany:

Rahatlyga zyýan bermezden, açyk howanyň gözelligini gujaklaň.Içerki we daşarky görnüşde elýeterli ýokary aç-açan poslamaýan polatdan ýasalan ekranymyz, mör-möjeklerden goranmak bilen arassa howadan lezzet almaga mümkinçilik berýär.

6.Jübü gapysynyň işleýşi:

Livingaşaýyş ýeriňizi özboluşly jübü gapysynyň işleýşi bilen üýtgediň.Doorhli gapy panellerini diwara iteklemek bilen, Slimline Slaýd Gapymyz, otaglar bilen açyk howanyň arasynda bökdençsiz geçmegi teklip edip, doly açylan konfigurasiýany üpjün edýär.

7.90 derejeli çarçuwasyz açyk:

“Slimline Sliding Door” -yň 90 dereje çarçuwasyz açyk etmek ukyby bilen dizaýn mümkinçilikleriniň täze ölçegine geçiň.Içerki we daşarky araçäkler eräp gidýän, sansyz ýaşaýyş meýdanyna çümüň.

Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (1)
Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (2)
Elegance, Slaýym süýşýän gapylarda innowasiýa bilen duşuşýan MEDO-01 (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň