Süýşýän gapy: Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň

Jaýyňyzy täzelemegi pikir edýärsiňizmi? Täze jaý üçin interýer gözleýärsiňizmi?MEDO süýşýän gapylar, iň gowy wariant.Içki gapylary süýşürmeköýüňize gözellik goşup biler.Nädip bilmek isleýärsiňiz?Geliň öwreneliň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (2)

Az otag gerek

Süýşýän gapylar kän ýer talap etmeýär, diňe daşyna süýşürmegiň ýerine iki tarapa süýşüriň.Mebel we başga zatlar üçin ýer tygşytlamak bilen, süýşýän gapylar bilen giňişligiňizi ulaldyp bilersiňiz.

Maksatly mowzuk

Custom süýşýän gapylarislendik içerki temany ýa-da reňk shemasyny öwýän häzirki zaman içerki bezegi bolup biler.Aýna süýşýän gapy ýa-da aýna süýşýän gapy ýa-da agaç tagta isleseňizem, mebeliňiz bilen üstüni ýetirip biler.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (4)
Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (5)

Otagy ýeňilleşdiriň: Closedapyk gapylar, esasanam kiçi kwartiralarda howa çalşygynyň açyk meýdany ýok wagty garaňkylyga sebäp bolýar.

Slörite süýşýän gapylarýa-da aýna gapylar otaglara ýagtylygy ýaýratmaga we olary has janly we oňyn etmäge kömek edip biler.Mundan başga-da, sowuk aýlarda tebigy yşyk we ýylylyk goşmak elmydama gowy.Specialörite örtükli aýazly aýna gapylar UV şöhlelerinden gorap biler, şeýle hem öýleriňize ajaýyp element goşup biler.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (7)

Süýşýän gapylar, elýeterliligi, çeýe dizaýn saýlamalary, tebigy yşyk we häzirki zaman görnüşi sebäpli meşhur gapylaryň biridir.Süýşýän gapylary ulanmagyň iň gowy tarapy, ulanmak aňsat aýratynlyklarydyr, öýde çagalaryňyz bar bolsa, süýşýän gapylar gowy pikir bolup biler.

Içerki häzirki zaman minimalist dizaýny üçin giňişlik dolandyryň

Döwrebap dizaýn we süýşýän gapylar bilen has giň ýer, adaty beýleki gapy görnüşleri bilen deňeşdirilende birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Esasanam mebel üçin has köp ýer döredip boljak kiçi otaglar üçin ajaýyp mümkinçilik.

MEDO-nyň süýşýän gapylary hammamda, aşhanada ýa-da otagda jaýyň her otagynda gurmak üçin amatlydyr.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-01 (3)

Diwara gurlan süýşýän gapylar

Gizlin ýol bilen diwara gurlan süýşýän gapy ulgamlarynda gapy diwara paralel süýşýär we görünýär.Trackol we tutawaçlar mebel bilen gabat gelýän dizaýn elementlerine öwrülýär.

Aýna gapylar

MEDO ýygyndysy, görünýän ýa-da gizlin süýşýän ýodajyk bilen diwara paralel gizlenýän ýa-da süýşýän aýna gapylary hödürleýär;doly beýik gapylar ýa-da pes galyňlykdaky alýumin çarçuwasy bilen hem bar.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (10)

Uly gurşawy bölmek üçin ideal

Süýşýän aýna gapylary ýöriteleşdirilen ululyk, süýşüriş ulgamy bilen üpjün edilip bilner we metal we aýna üçin gutarýar: laklanan akdan alýumin üçin gara bürünçden, aç-açan aýna üçin akdan aýna, atlasdan ýasalan, çyzylan we aýdyň aýna üçin çal ýa-da bürünç .

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (11)

MEDO süýşýän gapy tarapyndan iň oňat hilli süýşýän gapylary alyň

Öýüňize süýşýän gapylary goşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz,TheMEDOSüýşýän gapysöwda etmek üçin iň amatly ýerdir.Collectionygyndylaryň giň toplumyny, materiallary, tagtalary, reňk opsiýalaryny, profilleri we saýlap boljak ulgamlary taparsyňyziçki gapylary süýşürmek.

Öýüňiziň mowzugyny, reňk shemasyny we içerki giňişligiňiziň gözelligini ýokarlandyrmak üçin ýörite ýasalan gapylar bilen öwüň.

MEDOSüýşýän gapyýokary hilli hödürleýär we berkligi we uzak möhletli önümi hödürlemek üçin intensiw hil barlaglaryndan geçen materiallary ulanýar.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-01 (2)

Custörite gurnama

Müşderiler şkaf gapylaryny özleri gurup bilerler ýa-da iň ýakyn gapylary gurmak üçin kepillendirilen gurnamalarymyzy hakyna tutup bilerler.Systemshli ulgamlarymyz üçin jikme-jik gurnama görkezmelerini berýäris.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (12)

• Alýumin çarçuwalaryny ýumşak

• Patentlenen tigirden yzarlamak gulplama mehanizmi

• easilyeňillik bilen diýen ýaly sessiz süýşmek

• Aýnanyň galyňlygy 5mm we 10mm galyňlykdaky temperatura aýnadan, 7 mm galyňlykdaky laminirlenen aýna we hatda 10 mm çarçuwasyz aýna çenli.

• Gurlandan soňam sazlamak

• Içki dizaýnyňyza laýyk stilleriň dürlüligi

• Goşmaça aýratynlyk: Örän haýal we asuda şkafyň gapysyny ýapmaga mümkinçilik berýän “Smart Shut” ulgamymyz.

Süýşýän gapylar bilen jaýyňyzyň gözelligini artdyryň-02 (13)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň