Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýuminiý giriş gapysy

Meşhur ýöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist, ajaýyp estetika alýuminiý girelgesi bilen örtüge garşy gapy gulpy

Öý girişi |Alýumin gaty paneli |Custörite ýasalan

Aýratynlyklary

Existing Bar bolan arhitekturada çarçuwada ýerleşdirilen üýtgeşik gizlin halkalaryň kömegi bilen gurmak aňsat, minimalist açylanda we ýapylanda inçe howada ýüzýän ýaly.

● Kosmos tygşytlamak

Your Jaýyňyzyň bahasyny ýokarlandyryň

Grand Uly girelge döredýär

● Howpsuz we pes hyzmat

● Enjam.

Diňe size we jaýyňyza laýyk gelýän stili saýlamaly.

Eseri bize goýuň, gapyňyz doly isleýşiňiz ýaly bolar.Uly guty dükanyndan gapy satyn almak bilen düýbünden deňeşdirme ýok!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp girelgäni we wagtlaýyn görnüşi üpjün edýän iň oňat elde ýasalan alýuminiý gapylaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.Döwrebap ýa-da has bezegli bir zady isleseňiz, ähli isleglere laýyk dizaýn edýäris.

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýuminiý giriş gapy01 (3)
Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýuminiý giriş gapy01 (4)

MEDO-da alýuminiý giriş gapylarynyň giň toplumy bar, öýüňiziň girelgelerini bezemek üçin size birnäçe saýlaw we wariant berýär.

Alýumin gapylary ýokary howpsuzlyk peýdalary we güýçli berk faktorlary bilen tanalýar.Adaty, nusgawy, köp sanly bezeg stilleriniň goşulmagy bilen ajaýyp giriş beýany beriň.

Panel dizaýnlarynyň we wariantlarynyň dürli görnüşleri bar.

Definitionokary kesgitleýji bezeg paneli profilleri, ýokary derejeli gapynyň daşky görnüşini howpsuzlykda iň ýokary derejede ýakynlaşdyrýar.

3 açarsyz giriş gapy gulpy

MEDO-nyň alýumin girelgesi islendik öý bezegi we reňk shemasy bilen utgaşdyrmak üçin düzülip bilner.

Awiasiýa alýumin folga bilen doldurylan 10 sm gapy paneli.Galyňlaşdyrylan möhürleýji ses izolýasiýa zolaklary bilen jübütlenen ses izolýasiýa täsiri ep-esli gowulaşyp biler.

4 sany giriş gulpy

Specialöriteleşdirilen boýaglarymyz, özboluşly bezeg işimiz üçin iň esasy binýady döredýär.

Çüýremäge çydamly aşaky demir ýol, berkidilen içki gulp bloky, berkidilen alýumin plitalary we biri-birine birikdirilen ilikler, ajaýyp girelgesiňizi satyn alanyňyzdan soň gapyňyzyň görünmegine we täze hereket etmegine kömek edýän aýratynlyklaryň biridir!

5 sany girelge
6 öý ammaryna giriş gapylary

Näme üçin MEDO

7 sany agaç girelgesi

Galyň gapy paneli sesi täsirli derejede peseldýär.

Gapy paneliniň galyňlygyny ýokarlandyrmak, ses çeşmelerini süzmek, poliuretan köpük izolýasiýasy, sowadyjy derejeli material, gowy izolýasiýa öndürijiligi. Aladalar bilen hoşlaşyň we rahatlykdan lezzet alyň.

8 süýümli aýna giriş gapylary

Dürli gulplar görnüşi

9 giriş gapylaryny peseldýär

Gapylardaky howpsuzlyk gulplary möhümdir

Maksimum 9-a çenli dürli gulplama nokady

Güýçli anti-döwmek ukyby bolan Super C derejeli gulp silindri

Iki taraplaýyn serpantin içerki üweýji çukur, 16 million tötänleýin açar,

Awtoulag ogurlyga garşy tehnologiýa

10 sany häzirki zaman giriş gapysy
11 polat girelge

Barmak yzy gulpy

Ondarymgeçirijiniň barmak yzyny tanamak

Galp barmak yzlarynyň açylmagynyň öňüni alyň

Ondarymgeçirijiniň barmak yzyny tanamak

Doly akylly çip

Barmak yzy maglumatlary yzygiderli we awtomatiki täzelenip, ulanylanda has duýgur bolup biler.

12 giriş gapy tutawajy

Parol gulpy

Wirtual parol Parolyň açylmagynyň öňüni alyň

Çipler

Güýçli AI çipi performanceokary öndürijilik, az energiýa sarp etmek

Nearanymda 13 sany gapy

Gurnama görkezmesi

14 giriş gapysyny oturtmak

MEDO-nyň garaşsyz tapawudy siziň iň soňky goragyňyzdyr

Güýçlendirilen güýç we howpsuzlyk

Ogrylyga garşy berk gaty galyň alýumin paneliniň 2 tarapy

● Alýuminiý berkitme plitalary we possyz gulplar

Deňeşdirmegiň aňyrsynda dowamly gözellik

Paint Diňe düzülen boýag ýa-da poroşok bilen örtülen

Highly ýokary bezegli klawiatura howpsuzlyk enjamlary üçin standart

Haryt maslahaty

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýumin girelgesi02 (1)

Çarçuwaly gapy

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýumin girelgesi02 (3)

Pivot gapy

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýuminiý giriş gapysy02 (5)

Süýşýän gapy

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýumin girelgesi02 (2)

Jadyly gapy

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýumin giriş gapysy02 (4)

Jübü gapysy

Custöriteleşdirilen ýokary derejeli minimalist alýumin girelgesi02 (6)

Swing gapy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň