Hünär ynamy

Iň soňky önümler

Bular doly funksiýalary we hil kepilligi bilen iň soňky onlaýn önümler

hoş geldiňiz

Biz hakda

Angliýada döredildi

MEDO-da, bazaryň soňky tendensiýalaryna eýerýäris we müşderileriň isleglerine uýgunlaşýarys we batyrgaý synaglara açyk, şonuň üçin diapazonymyz yzygiderli täzelenýär we her gapy otagyň aksentine öwrülýär.

MEDO diňe gaty ýadro we ýokary hilli laminatlar ýaly iň oňat hilli materiallary ulanyp öndürýän her bir döwrebap we häzirki zaman içerki gapysyna buýsanýar.

Döwrebap içerki gapylarymyzyň her biri ýokary hilli önüm döretmek üçin elde ýasalan.Her gapynyň hilini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin önümçiligimizde diňe Europeewropanyň iň oňat materiallary ulanylýar.

Hyzmat

Hyzmat pudagy

MEDO, dizaýn, çydamlylyk, howpsuzlyk we daşky gurşawa täsiri ýaly taraplary göz öňünde tutup, içerki giňişlikleriň estetikasyny we işleýşini ýokarlandyrýan owadan ýasalan gapylar bilen üpjün etmegi maksat edinýär.
Jaýlar, ofisler, myhmanhanalar ýa-da beýleki edaralar üçin bolsun, bu hyzmat çakylykly we oňat dizaýn edilen interýerleri döretmäge goşant goşýar.

 • Bölüm takmynan_bofang2

  Bölüm

 • Pivot gapy takmynan_bofang2

  Pivot gapy

 • Süýşýän gapy takmynan_bofang2

  Süýşýän gapy

 • Loüzýän gapy takmynan_bofang2

  Loüzýän gapy

Içerki
Jikme-jiklikler

Içerki maglumatlar5
 • Çeňňek

  Çeňňek
 • Gapy paneli

  Gapy paneli
 • Tutmak we gulplamak

  Tutmak we gulplamak
 • Atyş

  Atyş
Içerki maglumatlar
 • Gulp nokady

  Gulp nokady
 • Işlediň

  Işlediň
 • Panel opsiýasy

  Panel opsiýasy
 • Gapy paneli

  Gapy paneli
 • Çarçuwaly gapy

  Çarçuwaly gapy
 • Iň ýokary rolik

  Iň ýokary rolik
 • Demir ýol

  Demir ýol
 • Işlediň

  Işlediň
 • Aşakdaky rolik

  Aşakdaky rolik

Enjam maglumatlary

 • Enjam jikme-jiklikleri01 (1)
 • Enjam jikme-jiklikleri01 (2)
 • Enjam jikme-jiklikleri01 (3)
 • Enjam jikme-jiklikleri01 (4)
 • Enjam jikme-jiklikleri01 (5)
 • Enjam jikme-jiklikleri01 (6)

Näme üçin?

Ekologiýa taýdan arassa PP gutarmagy

Ekologiýa taýdan arassa PP gutarmagy

Howpsuzlyk

Howpsuzlyk

Premium-apparat

Premium-apparat

Slimline

Slimline

Minimalist

Minimalist

Gaty QC

Gaty QC

Zawod

Toparlaýyn2